Definícia hlásenia INTRASTAT-SK

Jednoducho, prehľadne, bez komplikovaných pojmov.

Čo to je?

Po vstupe Slovenska do EU zanikla niektorým firmám povinnosť preclievať tovar. Colný doklad JCD, dovtedy využívaný ako zdroj údajov, bol preto nahradený štatistickým zisťovaním.

Súčasťou štatistiky obchodu sa tak stal aj systém INTRASTAT. Ten zbiera, spracúva a poskytuje informácie o tovare spoločenstva, ktorý je v pohybe medzi členskými štátmi EU. Tovar v systéme INTRASTAT je všetok hnuteľný majetok vrátane elektrickej energie, plynu a vody.

Hlásenie INTRASTAT-SK zbiera údaje o obchodovaní s týmto tovarom medzi Slovenskom a členskými štátmi EU. Pri dovoze tovaru do SR sa podáva hlásenie o prijatí tovaru Formulár INTRASTAT 1-12. Pri vývoze tovaru zo SR sa podáva hlásenie o odoslaní tovaru Formulár INTRASTAT 2-12.

Kedy ho musím odovzdať?

Hlásenie INTRASTAT-SK majú povinnosť predkladať iba právnické alebo fyzické osoby registrované pre DPH v SR. Táto povinnosť im však vzniká len vtedy, ak za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka, doviezli z EU tovar nad 200.000 eur a vyviezli do EU tovar nad 400.000 eur.

Informácie o týchto zdaniteľných obchodoch sa predkladajú na predpísaných formulároch raz mesačne, a to do 15. dňa nasledujúceho mesiaca colnému úradu elektronickou formou. Oznámenie o vzniku alebo zániku povinnosti podávať hlásenie INTRASTAT-SK, zasiela Štatistický úrad až v mesiaci marec po vyhodnotení údajov získaných z daňových priznaní a INTRASTAT-SK hlásení .


Ako ho mám vypísať?

Najprv vzniká povinnosť zaregistrovať sa na štatistickom úrade. Po vygenerovaní mena a hesla je už možné hlásenie INTRASTAT-SK elektronicky odovdzať colnému úradu.

Pravidlá pre správne vyplnenie formulára uvádza Príručka pre spravodajské jednotky, vystavená a každý rok aktualizovaná štatistickým úradom. Jednotlivý tovar sa zatrieďuje podľa podpoložiek kódov kombinovanej nomenklatúry, ktorých zoznam obsahuje Colný sadzobník.

Štatistický úrad na základe vyzbieraných údajov zostavuje štatistiku zahraničného obchodu, ktorú ďalej EU a jednotlivé vlády využívajú na monitorovanie vývoja jednotného trhu a na tvorbu európskej obchodnej a poľnohospodárskej politiky.

Zdá sa Vám to komplikované?

Vystavovaním hlásení INTRASTAT-SK môžete poveriť aj tretiu stranu. Nájdite si skúseného zástupcu, ktorý vystaví hlásenia INTRASTAT-SK za Vás.

Reference

Spoluprácu sme naviazali s rôznymi slovenskými i českými firmami.

OKAY Slovakia s.r.o.

www.okay.sk

Elektrospotrebiče - e-shop a najväčšia sieť predajní elektro v slovenskej republike .... OKAY patrí medzi 350 TOP internetových predajcov v Európe."

FUSION Slovakia s.r.o.
www.fusion.sk

"E-shop, maloobchodný a veľkoobchodný predaj autodoplnkov, auto hi-fi, tuningového príslušenstva, diskov a pneumatík."

Venujte sa tomu čo Vás baví. My to robíme tiež. Využite naše služby spojené so zastupovaním a vystavovaním hlásení INTRASTAT-SK