Vystavujeme hlásenia INTRASTAT-SK

Naše služby zahŕňajú:

Zastupovanie

Začína podpisom mandátnej zmluvy.

Následne za Vás Vybavíme počiatočné prihlásenie na štatistickom úrade.

Po pridelení mena a hesla začneme s mesačným podávaním hlásení INTRASTAT-SK príslušnému colnému úradu elektronickou formou.

Vystavovanie hlásení

Vystavovanie hlásení zahŕňa:

Spracovávanie získaných podkladov dovozných / vývozných faktúr

Zatrieďovanie jednotlivých tovarových položiek podľa kódov kombinovanej nomenklatúry

Mesačné zasielanie kópií vystavených hlásení elektronicky prípadne poštou, podľa dohody.

Získavanie podkladov

Potrebné podklady  si na základe dohody zabezpečujeme rôznym spôsobom:

Elektronické zasielanie dovozných / výzozných faktúr.

Elektronické zasielanie vygenerovaných výkazov, zoznamov či tabuliek napríklad vo formáte xls a pod.

Osobný odber dovozných / vývozných faktúr, prípadne ich kopírovanie.

Alebo podľa individuálnej dohody.

Archivácia

Vedieme elektronickú evidenciu vystavených hlásení za jednotlivé obdobia.

Vystavené hlásenia a príslušné podklady archivujeme po dobu presne stanovenú Dobou archivácie dokumentov.

Danú archiváciu vieme kedykoľvek poskytnúť pre účely potreby firmy.

Súhrnný zoznam podaných hlásení za jeden kalendárny rok, poskytujeme firme začiatkom nasledujúceho roka na elektronickom nosiči.

Venujte sa tomu čo Vás baví. My to robíme tiež. Využite naše služby spojené so zastupovaním a vystavovaním hlásení INTRASTAT-SK.